TCXDVN 309 : 2004 "Công tác trắc đạc trong xây dùng công trình - yêu cầu chung"

Thảo luận trong 'Khảo sát địa chất' bắt đầu bởi atnguyen, 2 Tháng mười một 2010.

  1. atnguyen

    atnguyen Staff Member

    [FONT=.VnTime]Tiªu chuÈn TCXDVN 309 : 2004 " C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh - Yªu cÇu chung " quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín vµ tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 04/2005/Q§-BXD ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2005.[/FONT]
    [FONT=.VnTime][/FONT]
    [FONT=.VnTime]Link down: http://www.mediafire.com/?j81sdfgwycr4i4a[/FONT]