TCVN 8820 : 2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng- thiết kế theo phƣơng pháp marshall

Thảo luận trong 'Thi công - nghiệm thu và Thiết bị xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 4 Tháng mười 2016.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  1.1 Tiêu chuẩn này đƣa ra trình tự hƣớng dẫn thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng theo phƣơng pháp Marshall.

  1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng với loại hỗn hợp bê tông nhựa chặt, sử dụng chất kết dính là nhựa đƣờng thông thƣờng (bitum) hoặc nhựa đƣờng cải thiện (nhựa đƣờng polime).

  1.3 Với loại hỗn hợp bê tông nhựa cấp phối gián đoạn, cấp phối hở, hỗn hợp đá-nhựa (stone matrix asphalt), ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này để thiết kế hỗn hợp, còn áp dụng các tiêu chuẩn bổ sung liên quan đƣợc quy định trong tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đƣờng bê tông nhựa tƣơng ứng.

  1.4 Các yêu cầu kỹ thuật làm để cơ sở chấp thuận thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng đƣợc quy định cụ thể trong tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đƣờng bê tông nhựa.

  1 Phạm vi áp dụng ........................................................................................................................... 5

  2 Tài liệu viện dẫn ............................................................................................................................ 5

  3 Thuật ngữ, định nghĩa ................................................................................................................... 6

  4 Phân loại bê tông nhựa ................................................................................................................. 8

  5 Nguyên tắc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo phƣơng pháp Marshall ..................................... 9

  6 Căn cứ thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo phƣơng pháp Marshall ........................................... 9

  7 Các giai đoạn và nội dung thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa ........................................................ 10

  8 Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo phƣơng pháp Marshall ........................................ 13

  9 Yêu cầu chung đối với Phòng thí nghiệm hiện trƣờng ............................................................... 25

  Phụ lục A (tham khảo). Hƣớng dẫn thiết kế phối trộn cốt liệu ....................................................... 27

  Phụ lục B (tham khảo). Tính các đặc tính thể tích của hỗn hợp bê tông nhựa . Báo cáo kết quả thiết

  kế hỗn hợp bê tông nhựa theo phƣơng pháp Marshall ................................................................. 34
   

  Các file đính kèm:


Tags: