Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng".

Thảo luận trong 'Quản lý chi phí' bắt đầu bởi You and me, 19 Tháng sáu 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ xây dựng ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng".


  CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 6
  1.1 Phạm vi áp dụng 6
  1.2 Giải thích từ ngữ 6
  1.3 Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn 8
  1.4 Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng 9
  CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN 14
  2.1 Quy hoạch không gian vùng 14
  2.2 Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị 14
  2.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 15
  2.4 Quy hoạch các đơn vị ở 17
  2.5 Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị 18
  2.6 Quy hoạch cây xanh đô thị 20
  2.7 Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng 21
  2.8 Thiết kế đô thị 24
  2.9 Quy hoạch không gian ngầm 33
  2.10 Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị 35
  2.11 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 37
  CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT 43
  3.1 Các quy định chung đối với quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 43
  3.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng 44
  3.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị 44
  3.4 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn 45
  CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH GIAO THÔNG 47
  4.1 Các quy định chung về quy hoạch giao thông 47
  4.2 Quy hoạch giao thông vùng 47
  4.3 Quy hoạch giao thông đô thị 47
  4.4 Quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn. 57
  CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 58
  5.1 Khu vực bảo vệ công trình cấp nước 58
  5.2 Quy hoạch cấp nước vùng 58
  5.3 Quy hoạch cấp nước đô thị 59
  5.4 Quy hoạch cấp nước điểm dân cư nông thôn 63
  CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG 65
  6.1 Các quy định chung 65
  6.2 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang vùng 71
  6.3 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang đô thị 71
  6.4 Quy hoạch thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang điểm dân cư nông thôn 72
  CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN 73
  7.1 Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện 73
  7.2 Quy hoạch cấp điện vùng 73
  7.3 Quy hoạch cấp điện đô thị 74
  7.4 Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn. 79
  PHỤ LỤC ………………………………………………………………………… 80  http://www.xaydungkientruc.vn/lfile/QD04-2008-_1234237131871.doc