Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Thảo luận trong 'Văn bản pháp luật, quy chuẩn xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 20 Tháng mười 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Quy chuẩn ban hành theo quyết định: 04 /2008/QĐ-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

  CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1 Phạm vi ứp dông
  1.2 Giải thứch từ ngữ
  1.3 Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cứch ly vệ sinh, an toàn
  1.4 Yêu cầu đối vứi công tức quy hoạch xây dựng
  CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN
  2.1 Quy hoạch không gian vựng
  2.2 Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị
  2.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
  2.4 Quy hoạch cức đơn vị ở
  2.5 Quy hoạch hệ thống cức công trình dịch vô đô thị
  2.6 Quy hoạch cây xanh đô thị
  2.7 Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng
  2.8 Thiết kế đô thị
  2.9 Quy hoạch không gian ngầm
  2.10 Quy hoạch cải tạo cức khu vực cũ trong đô thị
  2.11 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
  CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
  3.1 Cức quy định chung đối vứi quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
  3.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vựng
  3.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị
  3.4 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn
  CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH GIAO THÔNG
  4.1 Cức quy định chung về quy hoạch giao thông
  4.2 Quy hoạch giao thông vựng
  4.3 Quy hoạch giao thông đô thị
  4.4 Quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn.
  CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC
  5.1 Khu vực bảo vệ công trình cấp nước
  5.2 Quy hoạch cấp nưức vựng
  5.3 Quy hoạch cấp nưức đô thị
  5.4 Quy hoạch cấp nưức điểm dân cư nông thôn 63
  CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH THOÁT NƯƠC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG
  6.1 Cức quy định chung 65
  6.2 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang vựng
  6.3 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang đô thị
  6.4 Quy hoạch thoứt nưức, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang điểm dân cư nông thôn
  CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN
  7.1 Cức yêu cầu đối vứi qui hoạch cấp điện
  7.2 Quy hoạch cấp điện vùng
  7.3 Quy hoạch cấp điện đô thị
  7.4 Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn
   

  Các file đính kèm:


  langhuong thích bài này.