Phương pháp xác định định mức và đơn giá trong dự toán

Thảo luận trong 'Ca máy, v.chuyển' bắt đầu bởi You and me, 1 Tháng ba 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  Các bạn thân mến!
  Để giúp các bạn tiếp cận dễ dàng với việc xác định định mức và đơn giá theo ND99, TT05 và theo chương trình khung của lớp "kỹ sư định giá", tôi gởi cho các bạn bài đọc về vấn đề này. Nội dung của bài bài này so tôi biên soạn và hướng dẫn cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Đại học mở TPHCM. Rất mong các bạn góp ý (nếu có) để nội dung hoàn thiện tốt hơn.

  Định mức dự toán xây dựng công trình là nhân tố quyết định tới giá trị dự toán của công trình do vậy về nguyên tắc cần được xây dựng sao cho phù hợp thực tế, mang tính đặc trưng của công việc
  Hệ thống chỉ tiêu định mức luôn được sử dụng để xác định chi phí xây dựng là cơ sở tính dự toán trong đầu tư xây dựng công trình. Từ rất nhiều năm nay Nhà nước luôn quản lý rất chặt công tác xây dựng, ban hành các định mức dự toán để xây dựng các bộ đơn giá địa phương của 64 tỉnh, thành phố. Tình hình đó làm cho giá cả xây dựng của các tỉnh, thành phố mang dáng dấp giống nhau cả về hình thức và trị số và không phù hợp với thực tế của từng địa phương.
  Theo hướng đổi mới, hệ thống định mức được xác định phù hợp điều kiện thực tế sản xuất, biện pháp thi công thực tế của mỗi nhà sản xuất ở mỗi một công trình và do chính các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tự xây dựng để làm cơ sở xác định giá sản phẩm của chính họ.

  PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  1 . Hệ thống định mức xây dựng

  Định mức xây dựng được quy định trong Nghị định 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức tỷ lệ.
  1.1 Định mức kinh tế - kỹ thuật

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm: định mức dự toán xây dựng và định mức cơ sở của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu.
  o Định mức dự toán xây dựng là cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình (dựa vào định mức cơ sở có tính hao hụt, tỉ lệ luân chuyển trong quá trình thi công).
  o Định mức cơ sở là dữ liệu của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu tham khảo hoặc sử dụng khi lập định mức dự toán xây dựng công trình.
  1.1.1. Định mức dự toán xây dựng:
  Nội dung: định mức dự toán xây dựng công trình thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.
  · Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
  · Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và phục vụ theo cấp bậc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
  · Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính và phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
  Ví dụ:
  Định mức hao phí của 1m3 vữa bê tông thường, xi măng PCB 30 Độ sụt 2-4 cm, Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

  ..... (bảng không trình bày được..)

  - Hệ thống định mức dự toán xây dựng:
  · Định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng công bố: là định mức dự toán các công tác xây dựng, lắp đặt,… phổ biến, thông dụng có ở các loại hình công trình xây dựng.
  Ví dụ như:
  - Công văn 1751/BXD-VP, ngày 14-08-07 công bố định mức - Phần chi phí QLDA (thay cho QĐ 10/2005 và 11/2005, 11/2005). Bao gồm định mức QLDA, lập dự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế-dự tóan,lựa chọn nhà thầu.
  - Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/8/07 công bố định mức - Phần xây dựng (thay QĐ 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005).
  - Công văn 1777/BXD-VP ngày 16/8/07 công bố định mức -Phần lắp đặt… (thay QĐ 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005).
  - Công văn 1778/BXD-VP ngày 16/08/07 công bố định mức -Phần dự tóan sửa chữa công trình.
  - Công văn 1779/BXD-VP ngày 16/08/07 công bố định mức - Phần khảo sát xây dựng (QĐ 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 có điều chỉnh).
  - Công văn 1784/BXD-VP ngày 16/08/07 công bố định mức vật tư trong xây dựng.
  - Thông tư 09/2007/TT-BXDngày 02 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài.
  · Định mức dự toán xây dựng do các Bộ (có xây dựng chuyên ngành), UBND các tỉnh công bố: là định mức dự toán cho các công tác chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố.
  Ví dụ như:
  - Định mức sửa chữa lưới điện theo QĐ số 366/EVN ngày 28-12-2000 của Tổng công ty Điện lực VN.
  - Định mức sửa chữa lưới điện theo 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 28-12-2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN.
  · Định mức dự toán xây dựng công trình: là những định mức dự toán của tất cả các công tác xây dựng, lắp đặt,… cần thiết phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình làm cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình.
  Đinh mức dự toán xây dựng công trình chính là định mức của từng bảng dự tóan đã được chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình bởi kỹ sư định giá.
  1.1.2. Định mức cơ sở
  Định mức cơ sở còn gọi là định mức kỹ thuật, chưa tính đến các thành phần hao phí, luân chuyển…và các hao phí khác.
  - Định mức vật tư: Là mức hao phí từng loại vật liệu để cấu thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch,…) hoặc 1 loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm thiết kế - thi công của Nhà nước.
  §Þnh møc vËt t* ®*îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn x©y dùng , quy ph¹m thiÕt kÕ, thi c«ng, nghiÖm thu vµ kÕt qu¶ ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ x©y dùng, c«ng nghÖ vËt liÖu x©y dùng.
  Ví dụ:
  Định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông xi măng PCB 30 Độ sụt 2-4 cm

  - Định mức lao động: Là hao phí lao động trực tiếp (theo các loại cấp bậc thợ hoặc từng loại cấp bậc thợ phải tác nghiệp) để thực hiện từng công việc cụ thể của công tác xây dựng, lắp đặt,... với lao động có trình độ chuyên môn tương ứng làm việc trong điều kiện bình thường.
  - Định mức năng suất máy thi công: Là số lượng sản phẩm do máy, thiết bị thi công hoàn thành trong một đơn vị thời gian (giờ máy, ca máy ...).
  Một số chỉ tiêu, định mức khác của máy và thiết bị thi công: nguyên giá của máy và thiết bị thi công, số ca, giờ máy hoạt động trong năm; định mức tỷ lệ khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu, năng lượng,… được tính toán cho từng loại, nhóm máy, thiết bị thi công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công của công trình. Xem Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công để biết thêm các định mức về ca máy

  Xem tiếp