Những quy định về thủ tục quyết toán vốn đầu tư

Thảo luận trong 'HS. Thanh Toán' bắt đầu bởi You and me, 1 Tháng ba 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  Chương III
  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC
  QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
  Điều 5: Quyết toán vốn đầu tư:
  1. Hồ sơ bao gồm:
  - Công văn đề nghị.
  - Báo cáo quyết toán công trình, báo cáo thực hiện vốn đầu tư (BM 01-41/KCN và BM 02-41/KCN).
  - Chứng chỉ giám định máy móc, thiết bị nhập khẩu.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán chi phí xây dựng
  - Các chứng từ khác liên quan đến vốn, nguồn vốn và các chi phí hợp lý khác liên quan cho giai đoạn trước khi Doanh nghiệp đi vào hoạt động.
  Hồ sơ được đóng thành tập.

  2. Trình tự và thời gian giải quyết:
  Chuyên viên tiếp nhận Hồ sơ sau khi xem xét tính hợp lệ của Hồ sơ, phân loại Hồ sơ theo mục a, b, c và xử lý như sau:
  a. Nếu hồ sơ chứng từ đều đầy đủ, hợp lệ và chứng thư giám định của tổ chức giám định về kết quả giám định chất lượng, giá trị thiết bị, máy móc cho dự án là phù hợp: Viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
  b. Nếu hồ sơ chứng từ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ. Trong trường hợp cần thiết, Ban Quản lý có thể thẩm định báo cáo quyết toán công trình, báo cáo thực hiện vốn đầu tư và yêu cầu Doanh nghiệp điều chỉnh vốn đầu tư theo đúng chi phí hợp lý. Kể từ ngày Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, chứng từ đầy đủ, hợp lệ thì thời hạn trả kết quả như mục 2.a.
  c. Hồ sơ không hợp lệ và không thể sửa đổi, bổ sung: từ chối tiếp nhận, ghi vào sổ làm việc, nêu rõ lý do từ chối với khách hàng.

  Chương IV
  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC
  THANH LÝ VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  Điều 6: Thanh lý, giải thể doanh nghiệp:
  1. Hồ sơ bao gồm:
  - Công văn xin chấm dứt, thanh lý và giải thể doanh nghiệp.
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị về chấm dứt, thanh lý và giải thể doanh nghiệp.
  - Các văn bản khác nếu có.
  2. Trình tự giải quyết:
  Bước 1: Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư ra quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  Bước 2: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh có trách nhiệm thành lập Ban thanh lý để thanh lý tài sản doanh nghiệp, thanh lý Hợp đồng kinh doanh.
  Bước 3: Sau khi kết thúc thanh lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh lập báo cáo và gửi hồ sơ thanh lý trình Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét, ra quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  3. Thời gian giải quyết:
  Bước 1: Ra quyết định chấm dứt hoạt động SXKD của doanh nghiệp (15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
  Bước 2: Doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý giải thể doanh nghiệp (30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hoạt động hoặc kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động trước thời hạn có hiệu lực)
  Một số vấn đề Doanh nghiệp cần lưu ý:
  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp phải đăng bố cáo trên báo Trung ương hoặc báo địa phương 3 số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động và thanh lý tài sản doanh nghiệp.
  - Thời hạn hoạt động của Ban thanh lý: 12 tháng (kể từ ngày thành lập Ban thanh lý)
  Bước 3: Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét, ra quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác kinh doanh (15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).