Mẫu: Hồ sơ mời thầu tư vấn

Thảo luận trong 'HS. Mời Thầu, Dự Thầu' bắt đầu bởi You and me, 1 Tháng ba 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU
  DỊCH VỤ TƯ VẤN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1583 /2007/QĐ-BKH
  ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trong Mẫu này, nhà thầu tư vấn bao gồm các công ty tư vấn, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khác có chức năng tư vấn theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.
  Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất, quy mô của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
  Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:
  Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
  Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
  Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
  Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá
  Phần thứ hai. Mẫu đề xuất kỹ thuật
  Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính
  Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu
  Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng
  Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng
  Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
  Chương VI. Mẫu hợp đồng
  Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét và chỉnh lý.