Mẫu hồ sơ mời thầu sơ tuyển

Thảo luận trong 'HS. Mời Thầu, Dự Thầu' bắt đầu bởi You and me, 1 Tháng ba 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU XÂY LẮP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1591 /2007/QĐ-BKH
  ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)​


  Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.
  Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
  Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này gồm các phần sau:
  Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển
  Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
  Chương II. Bảng dữ liệu sơ tuyển
  Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
  Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển
  Phần thứ hai. Yêu cầu về công trình xây lắp
  Chương V. Tóm tắt các yêu cầu về công trình xây lắp
  Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.