Luật doanh nghiệp của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 60/2005

Thảo luận trong 'Luật' bắt đầu bởi You and me, 17 Tháng sáu 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  LUẬT
  DOANH NGHIỆP
  CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về doanh nghiệp.
  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.
  DOWNLOAD