Ebook: Luật xây dựng và các thông tư nghị định

Thảo luận trong 'Luật' bắt đầu bởi You and me, 17 Tháng sáu 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  [​IMG]

  Ebook gồm có:

  1. Luật Xây dựng

  2. Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  Các phụ lục:
  Phụ lục 1: Phân cấp, phân loại công trình xây dựng
  Phụ lục 2: Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
  Phụ lục 3: Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình
  Phụ lục 4A: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng công trình
  Phụ lục 4B: Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị công trình
  Phụ lục 5A: Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
  Phụ lục 5B: Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải
  Phụ lục 5C: Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
  Phụ lục 6: Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
  Phụ lục 7: Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng
  Phụ lục 8: Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
  Phụ lục 9: Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

  3. Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  4. Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  5. Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  6. Quyết định 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng

  7. Quyết định 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/04/2007Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ, khoán 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

  8. Thông tư 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
  Phụ lục: Mẫu hợp đồng xây dựng
  9. Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình (thay thế Thông tư 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005)
  Các phụ lục:
  Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh Dự toán chi phí xây dựng công trình
  Bảng số 2: Hệ số điều chỉnh Dự toán chi phí khảo sát xây dựng

  10. Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
  Các phụ lục:
  Phụ lục 01: Tổng dự toán xây dựng công trình
  Phụ lục 02: Dự toán xây dựng công trình
  Phụ lục 03: Dự toán chi phí xây dựng
  Phụ lục 04: Báo cáo Kết quả thẩm định hoặc thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán xây dựng công trình
  Phụ lục 05: Phương pháp xây dựng Định mức Dự toán xây dựng
  Phụ lục 06: Phương pháp xây dựng Đơn giá xây dựng

  11. Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công
  Phụ lục:


  12. Thông tư 03/2006/TT-BXD ngày 22/05/2006Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  13. Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

  Các phụ lục:
  Phụ lục 01: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình
  Phụ lục 02: Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình
  Phụ lục 03: Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
  Phụ lục 04: Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
  Phụ lục 05: Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình
  Phụ lục 06: Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của công trình

  14. Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
  Phụ lục:
  Sơ đồ mặt bằng xây dựng

  15. Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 04/07/2005Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
  Phụ lục:
  Giấy chứng nhận chất lượng công trình

  16. Hướng dẫn số 3862/SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng TP.HCM ngày 31/05/2007Hướng dẫn về chứng nhận chất lượng công trình và chi phí để thực hiện theo Thông tư 11/2005/TT-BXD

  17. Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
  Các phụ lục:
  Phụ lục 1A – Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật
  Phụ lục 1B – Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công - đối với trường hợp thiết kế 2 bước
  Phụ lục 1C – Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công - đối với trường hợp thiết kế 3 bước
  Phụ lục 1D – Mẫu dấu của chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trước khi giao cho nhà thầu thi công xây dựng thực hiện
  Phụ lục 2 – Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành, hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng
  Phụ lục 3 – Danh mục hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình xây dựng
  Phụ lục 4 – Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng xây dựng công trình

  18. Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  19. Quyết định 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  20. Quyết định 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/04/2005Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  21. Quyết định 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/04/2005Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng
  Các phụ lục:
  Phụ lục 1 – Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
  Phụ lục 2 – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng
  Phụ lục 3A – Mẫu chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng
  Phụ lục 3B – Mẫu chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng
  Phụ lục 4 – Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

  22. Hướng dẫn số 8214/HD-XD-QLSXKD ngày 22/11/2005 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh – Hướng dẫn điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

  23. Thông tư 02/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
  Các phụ lục:
  Phụ lục 01 – Mẫu dấu của nhà thầu thi công XD xác nhận bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
  Phụ lục 02 – Thành phần hồ sơ lưu trữ công trình xây dựng nộp lưu trữ nhà nước
  Phụ lục 03 – Danh mục bản vẽ hoàn công công trình xây dựng do nhà thầu thi công xây dựng lập
  Phụ lục 04 – Thông tin ghi trên bìa hộp đựng lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
  Phụ lục 05 – Danh mục lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trong năm 200 ….

  24. Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 27/03/2007 - Về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  =======
  Tác giả của ebook: Ngô Văn Lộc


  DOWNLOAD
   

 2. empty

  empty Thành viên mới

  thanks nhiều nha :))
   
 3. triarch

  triarch Thành viên mới

  cám ơn lbx :)
   
 4. daihiep87

  daihiep87 Thành viên mới

  thank,,,,,,,,,,,,,,,,