Bí Quy?t Làm Giàu C?a Napoleon Hill

Thảo luận trong 'Thư viện sách, tài liệu E-book' bắt đầu bởi taile_496, 24 Tháng chín 2010.

 1. taile_496

  taile_496 Thành viên mới

  Tác gi?: Napoleon Hill. - D?ch gi?: H?i Vân.  Nhà xu?t b?n: Nxb Tr?  Gi?i thi?u v? n?i dung: Bí Quy?t Làm Giàu C?a Napoleon Hill  [​IMG][Link reference]  Ti?n s? Napoleon Hill là m?t chuyên gia hàng đ?u trong l?nh v?c tư v?n, là tác gi? c?a quy?n Think and Grow Rich n?i ti?ng (đ? đư?c First News ph?i h?p v?i NXB Tr? phát hành v?i t?a đ? Cách Ngh? Đ? Thành Công). Cùng v?i đ?ng s? thân tín c?a m?nh là W. Clement Stone, ông đ? tr?c ti?p hư?ng d?n cho hàng ch?c ngàn ngư?i bi?t cách t? t?o đ?ng l?c cho b?n thân và cho ngư?i khác nh?m đ?t đư?c nh?ng giá tr? đích th?c c?a cu?c s?ng, c?ng như s? thành công trong công vi?c và tr?ng thái giàu có b?n v?ng.  “Cu?n sách này s? không th? đem l?i cho b?n h?nh phúc, s?c kho? và s? giàu có. Nhưng n?u đó là đi?u b?n khao khát mu?n có, th? cu?n sách này s? giúp b?n n?y sinh nh?ng ? tư?ng m?i và đi đúng hư?ng trên con đư?ng chinh ph?c m?c tiêu. B?n s? t?m đư?c nh?ng cơ h?i m?i mà trư?c đây b?n chưa th?y r?. Và, đi?u quan tr?ng hơn c? là b?n s? đư?c truy?n them s?c m?nh đ? ti?p bư?c b?ng hành đ?ng.  N?u b?n th?c hành theo các nguyên t?c mà Napoleon Hill đưa ra trong quy?n sách này, b?n – c?ng như hàng tri?u ngư?i khác - s? nhanh chóng hi?u ra r?ng rào c?n duy nh?t đ?i v?i b?n chính là nh?ng chư?ng ng?i vô h?nh mà b?n đ? t? d?ng lên trong tâm trí m?nh”- W. Clement Stone .C?u Ch? t?ch T? ch?c Napoleon Hill  Cu?n sách này có 52 bài vi?t, tương ?ng 52 tu?n trong năm. M?i tu?n, b?n h?y đ?c m?t bài trong m?t th?i gian nh?t đ?nh – khi đó, b?n s? có cơ h?i suy ng?m nh?ng ? ngh?a sâu xa trong l?i khuyên c?a Napoleon Hill.  + Đánh th?c và s? d?ng s?c m?nh ti?m tàng c?a b?n.  + T?i sao có ngư?i thành công, k? th?t b?i.  + Nuôi dư?ng tinh th?n hư?ng t?i thành công và m?n + nguy?n nơi con cái.  + Làm công vi?c yêu thích.  + S? d?ng s?c hút c?a b?n than.  + S?ng h?nh phúc theo cách c?a b?n.  Trên đây là m?t vài trong s? 52 quy t?c vàng d?n đ?n thành công mà Napoleon Hill mu?n đ?t vào tay b?n qua quy?n sách này. Là m?t trong nh?ng tác gi? n?i ti?ng nh?t th? gi?i và là ngư?i đ? truy?n ngu?n c?m h?ng thành công cho hàng tri?u ngư?i, Hill đ? tô đi?m nh?ng thong đi?p h?t s?c th?c t? c?a m?nh b?ng nh?ng t?m gương c? th? v? nh?ng ngư?i đ? t?o ra c?a c?i, danh ti?ng và h?nh phúc qua vi?c khơi d?y và s? d?ng hi?u qu? s?c m?nh c?a b?n thân. Đư?c c?u trúc theo đơn v? tu?n l? đ? b?n đ?c d? dàng suy ng?m, áp d?ng và thu đư?c l?i ích, tác ph?m mang tri?t l? sâu xa và tinh th?n khích l? cao đ? này s? giúp b?n vư?t qua m?i rào c?n và m? r?ng m?i gi?i h?n trong cu?c s?ng b?ng nh?ng phương cách h?u hi?u nh?t.  Ngu?n : http://www.trituevietnam.com.vn/bi-quyet-lam-giau-cua-napoleon-hill.html  Mua sách hay t?i : http://www.trituevietnam.com.vn  Developed by Thiet ke website mien phi, thiet ke web mien phi, thiet ke web gia re