22TCN 266 - 2000: Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu và cống

Thảo luận trong 'Thi công - nghiệm thu và Thiết bị xây dựng' bắt đầu bởi atnguyen, 2 Tháng mười một 2010.

 1. atnguyen

  atnguyen Staff Member

  [FONT=.VnTime]C¸c yªu cÇu cña quy ph¹m nµy ph¶i ®­ưîc thi hµnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc tư­ vÊn thiÕt kÕ, t­ư vÊn gi¸m s¸t vµ c¸c nhµ thÇu khi thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c cÇu cèng x©y dùng míi vÜnh cöu hoÆc c¶i t¹o (trong ®ã bao gåm ®­ưêng èng, m¸ng nư­íc, cÇu tµu bÕn c¶ng, cÇu v­ưît c¹n, cÇu dµnh cho ngư­êi ®i bé) thuéc ®ư­êng s¾t, ®ư­êng tµu ®iÖn, ®ư­êng « t« (gåm c¶ ®­ưêng néi bé cña c¸c xÝ nghiÖp vµ tæ chøc n«ng nghiÖp, ®­ưêng cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp) trong vµ ngoµi ®« thÞ, nÕu nh­ ®å ¸n b¶n vÏ thi c«ng kh«ng quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kh¸c. Nh÷ng h¹ng môc thi c«ng vµ nghiÖm thu kh«ng ®­îc quy ®Þnh trong quy ph¹m nµy, ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chØ dÉn cña ®å ¸n BVTC. [/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  Link down:
  http://www.mediafire.com/?5el76z5ezaywo00
   

 2. toantrinh1988

  toantrinh1988 Thành viên mới

  thank cac anh em nhieu nha