TCVN 7287 : 2003 Bản vẽ kỹ thuật - Chú dẫn phần tử 2015-03-19

TCVN 7287 : 2003 Bản vẽ kỹ thuật - Chú dẫn phần tử

 1. kcxdkt
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7287 : 2003

  BẢN VẼ KỸ THUẬT – CHÚ DẪN PHẦN TỬ
  Technical drawings – Item references

  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này trình bày những quy tắc chung áp dụng để biểu diễn các chú dẫn phần tử trên bản vẽ kỹ thuật.

  Trong phạm vi tiêu chuẩn này, mục đích của các chú dẫn phần tử chỉ giới hạn ở việc nhận biết các bộ phận cấu thành của bản vẽ lắp và/hoặc để nhận biết các phần tử riêng biệt được vẽ chi tiết trên cùng bản vẽ.

  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 128 Technical drawings – General principles of presentation (Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn)

  ISO 3098-1 Technical products documentation – Lettering – Part 1. Currently used charaters (Bản vẽ kỹ thuật – Chữ viết – Phần 1: Chữ thường dùng).

  ISO 7573 Technical drawings – Item list (Bản vẽ kỹ thuật – Bảng kê phần tử)