TCVN 7284-2:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 2: Bảng chữ cái La tinh, chữ số v 2015-03-19

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 2: Bảng chữ cái La tinh, chữ số và dấu

 1. kcxdkt
  Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm ư Chữ viết

  Phần 2: Bảng chữ cái latinh, chữ số và dấu

  Technical product documentation ư Lettering ư

  Part 2: Latin alphabet, numerals and marks

  1 Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định bảng chữ cái latinh, chữ số và dấu dùng trên các bản vẽ kỹ thuật và các tài

  liệu liên quan. Tiêu chuẩn này chủ yếu liên quan đến chữ viết nhờ khuôn mẫu, nhưng cũng áp dụng cho

  chữ viết bằng tay hoặc các phương pháp thích hợp khác.

  2 Tiêu chuẩn trích dẫn

  TCVN 7284ư0:2003 (ISO 3098ư0:1997) Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm ư Chữ viết ư Phần 0: Yêu cầu

  chung.