TCVN 7284-0:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 0: Yêu cầu chung 2015-03-19

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 0: Yêu cầu chung

 1. kcxdkt
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu chung đối với chữ viết , phù hợp với TCVN 7284 -2 và các tiêu chuẩn
  khác của bộ tiêu chuẩn ISO 3098 dùng trong các tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm (đặc biệt là trên các
  bản vẽ kỹ thuật).
  Tiêu chuẩn này bao gồm những quy -ớc cơ bản cũng nh- các quy tắc để áp dụng chữ viết khi sử dụng
  kỹ thuật sau:
  a) chữ viết bằng tay (theo ô l-ới);
  b) khuôn mẫu (xem ISO 9178) và dụng cụ viết chữ cầm tay;
  c) các hệ thống chuyển đổi (in) khô;
  d) chữ viết đ-ợc điều khiển bằng kỹ thuật số và các hệ thống vẽ (máy tính