tcvn 6203 : 1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu. Lập kí hiệu. Kí hiệu chung 2015-03-19

Cơ sở để thiết kế kết cấu. Lập kí hiệu. Kí hiệu chung

 1. kcxdkt
  Cơ sở để thiết kế kết cấu. Lập kí hiệu. Kí hiệu chung

  Basic for structural design. Set up symbol. General Symbols

  1. Mục đích v? phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn n?y qui định các kí hiệu chuẩn dùng cho thiết kế kết cấu

  Tiêu chuẩn n?y chỉ bao gồm các thuật ngữ chung cần thiết cho thiết kế kết cấu xây

  dựng v? không có thuật ngữ thuộc về một loại vật liệu cụ thể n?o (thí dụ thép, bê tông,

  gỗ...) hoặc đối với một lĩnh vực kĩ thuật chuyên ng?nh (thí dụ nền, móng,,,) các thuật

  ngữ đó sẽ được qui định riêng biệt

  Tiêu chuẩn n?y được sử dụng không ảnh hưởng gì đến các định nghĩa chính xác của

  từng thuật ngữ thuộc phạm vi các tiêu chuẩn khác.

  Tiêu chuẩn n?y được xây dựng để dùng trong các tiêu chuẩn, qui phạm, hướng dẫn,

  các t?i liệu kĩ thuật v? trong thiết kế. Tiêu chuẩn n?y không dự trù dùng cho sự phát

  triển trong tương lai các lí thuyết an to?n hay kĩ thuật mới thiết kế bằng máy tính.

  Tuy vậy, trong thời gian n?y: chữ J (bảng 2) được d?nh cho máy in dòng v? telex