TCVN 5967:1995 Chất lượng không khí. Những vấn đề chung. Các đơn vị đo 2015-03-19

Chất lượng không khí. Những vấn đề chung. Các đơn vị đo

  1. kcxdkt
    Tiêu chuẩn này quy định đơn vị và ký hiệu để sử dụng khi lập báo cáo kết quả đo chất l-ợng không
    khí. Để có thể sử dụng chung hệ đơn vị quốc tế, cần tham khảo ISO 1000:1992 - Đơn vị SI và các
    khuyến nghị sử dụng các -ớc bội của chúng và một số đơn vị khác.