tcvn 5570 : 1991 Kí hiệu đ|ờng nét và đ|ờng trục trong bản vẽ 2015-03-19

Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đối với đường trục trong hình vẽ và các loại đường

 1. kcxdkt
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng . Bản vẽ xây dựng

  Kí hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ

  Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đối với đường trục trong hình vẽ và các loại đường

  nét trong bản vẽ của hồ sơ thiết kế.

  1. Quy định chung

  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bản vẽ của mọi giai đoạn thiết kế.

  1.2. Ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, khi thể hiện kí hiệu đường trục còn phải

  tuân theo các quy định trong TCVN 4608 : 88 và TCVN 4455: 87 về các nội dung

  có liên quan.

  2. Đường nét trong bản vẽ

  2.1. Đường nét vẽ phải đảm bảo đều, rõ ràng và chính xác với từng loại nét, nét cắt, nét

  hiện, nét khuất, đường trục v.v...

  2.2. Các loại đường nét và độ đậm của nét vẽ quy định trong bảng