TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước mô đun trong xây dựng 2015-03-20

Điều hợp kích thước mô đun trong xây dựng- Nguyên tắc cơ bản

 1. kcxdkt
  Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng

  Nguyên tắc cơ bản

  Dimensional coordination to modulé in building - Basic principles

  Tiêu chuẩn này qui định những nguyên tắc cơ bản về điều hợp kích thước theo mô đun trong

  xây dựng các loại nhà và công trình có chức năng khác nhau.

  Điều hợp kích thước theo môđun trong xây dựng, Sau đây gọi tắt là "Điều hợp môđun", là

  một trong những cơ sở thống nhất hóa và tiêu chuẩn hóa các kích thước trong xây dựng,

  nhằm hạn chế sồ kiểu kích thước và bảo đảm khả năng lắp lẫn của các cấu kiện xây dựng,

  các bộ phận thiết bị.

  Tiêu chuẩn này áp dụng trong nghiên cứu, biên soạn và thiết kế để định kích thước cho :

  - Các TCVN, TCN và tiêu chuẩn khác có số liệu quy định về kích thước dùng cho xây

  dựng ;

  - Các đề án thiết kế nhà và công trình;

  - Các danh mục phân loại (mômen clatua), các catalô, các bản thiết kế kết cấu và cấu kiện

  xây dựng ;

  - Các danh mục phân loại (mômen clatua) , các catalô và các bản thiết kế thiết bị cho nhà

  (kích thước của các thiết bị đó phải phù hợp với các kích thước bố cục không gian mặt

  bằng và các bộ phận kết cấu của nhà, dù chúng cấu tạo riêng rẽ như : thang máy, băng

  tải, cầu trục, tủ ghế, thiết bị bếp, bàn... hoặc chúng dùng thay thế hay kết hợp với các bộ

  pbận kết cấu như tử ngăn phòng, tử tường, giá đỡ trong nhà kho...

  Được phép không áp dụng tiêu chuẩn này khi thiết kế và xây dựng.

  - Nhà hay công trình độc nhất ;

  - Nhà hay công trình thí điểm (vì yêu cầu thí điểm mà không áp dụng mô đun)

  - Nhà hay công trình sử dụng các cấu kiện có kích thước không điều hợp theo mô đun

  nhưng không được vì các cấu kiện này mà phải thay đồi kích thước đã quy định của các

  cấu kiện khác ;

  - Nhà hay công trình phụ thuộc vào các thiểt bị đặc biệt có kích thước hình dạng không

  theo môđun ,

  - Nhà hay công trình cải tạo trước đây không áp dụng quy tác ĐHMĐ (trong đó kể cả các

  hạng mục xây nối tiểp vào công trình) và các công trình trùng tư.

  - Nhà hay công trình có hình dạng đặc biệt (xiên góc hoặc cong) . Tuy nhiên, trường hợp

  này cũng chỉ được phép khống áp dụng môđun với mức độ nhất định vì đặc điểm hình

  dạng.

  - Nhà hay công trình có kích thước được quy định trong các hiệp định quốc tế riêng biệt.