TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu đường ống. 2015-03-19

Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu đường ống.

 1. kcxdkt
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu đường ống

  Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước và đơn giản của đường ống và các phần

  tử của đường ống trong sơđồ và bản vẽ.

  1. Kí hiệu quy ước, của các loại đường ống phải nằm lọt trong kết cấu của chúng (xem

  phụ lục)

  2. Kích thước và sự bố trí của kí hiệu quy ước được quy định như sau

  2.1. Tỉ lệ giữa chiều dài và kích thước góc của kí hiệu phải phù hợp với quy định trong

  các tiêu chuẩn tương Khi cần thiết cho phép tăng hoặc giảm theo tỉ lệ các kích thước

  của kí hiệu.

  2.2. Để đọc sơđồ được dễ dàng, khoảng cách giữa hai kí hiệu kề nhau bất kì không được

  nhỏ hơn 2mm. Những kích thước được chọn và chiều rộng đường nét của kí hiệu

  phải đồng nhất trong tất cả các sơđồ cùng kiểu đối với sản phẩm cho trước.

  2.3. Kí hiệu phải được vẽ trên sơđồở những vị trí được quy định trong các tiêu chuẩn

  tương ứng.