TCVN 5040:1990 Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy 2015-03-19

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

 1. kcxdkt
  Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết
  kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi
  tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy và những ph|ơng tiện thoát nạn trên các bản vẽ
  thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những vụ hỏa hoạn.
  Tiêu chuẩn này quy định những hình dáng hình học của những kí hiệu cơ bản sao cho phân
  biệt đ|ợc từng loại thiết bị phòng cháy và chống cháy, đồng thời cũng quy định những kí
  hiệu bổ sung kèm theo những kí hiệu cơ bản và ý nghĩa của từng kí hiệu. Khi cần thiết có
  thể quy định thêm những hình vẽ, số hay chữ viết tắt kèm theo các kí hiệu.
  Những kí hiệu quy định trong tiêu chuẩn áp dụng cho những đối t|ợng sau :
  - Bình dập cháy xách tay;
  - Hệ thống dập cháy cố định;
  - Vòi dập cháy;
  - Thiết bị dập cháy hỗn hợp;
  - Thiết bị kiểm tra và chỉ dẫn;
  - Thiết bị báo động ban đầu ;
  - Thiết bị báo cháy;
  - Thiết bị thổi khí dập cháy;
  - Vùng có nguy cơ cháy và nổ;
  - Lối thoát nạn.
  Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 6790 : 1986