TCVN 4615: 1988 KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT VỆ SINH 2015-03-19

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT VỆ SINH

  1. kcxdkt
    Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2241: 1977 "Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kĩ thuật vệ sinh ". 1. Tiêu chuẩn này quy định quy ước về trang thiết bị kĩ thuật vệ sinh (bao gồm cấp nước, thoát nước, thông gió cấp nhiệt) sử dụng trong thiết kế xây dựng. 2. Tiêu chuẩn này không quy định kích thước của các kí hiệu. 3. Được sử dụng các kí hiệu khác để thiết kế trong trường hợp sau: Các thiết bị sử dụng trong thiết kế không có kí hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chuẩn khác của hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Khi sử dụng phải có chú thích trên bản vẽ. 4. Trên các kí hiệu quy ước được sử dụng thêm các kí hiệu bằng số, bằng chữ hoặc bằng số kết hợp để thể hiện rõ thêm đặc trưng kĩ thuật của thiết bị. 5. Kí hiệu về trang thiết bị kĩ thuật vệ sinh được quy định như sau: 5.1 Kí hiệu quy ước trang thiết bị cấp nước, thoát nướ