tcvn 4608 : 1988 Chữ và chữ số trên bản vẽ XD. 2015-03-19

Chữ và chữ số trên bản vẽ XD.

 1. kcxdkt
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -Chữ và chữ số trên bản

  vẽ xây dựng

  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2233 : 77 "Tài liệu thiết kế. Chữ và chữ số trên bản vẽ

  xây dựng".

  1. Quy định chung

  1.1. Tiêu chuẩn này quy định kiểu và khổ (kích thước) của chữ, chữ số dùng trên bản vẽ xây

  dựng.

  1.2. Khổ các chữ và chữ số được quy định theo chiều cao (h) của chữ và chữ số, đơn vị lấy bằng

  mm.

  1.3. Tùy theo kích thước bản vẽ và tỉ lệ của hình vẽ cần thể hiện để chọn khổ chữ cho thích hợp

  nhưng không được nhỏ hơn 2mm.

  Chú thích: Trên một bản vẽ không dùng quá 4 khổ chữ.

  2. Các kiểu chữ và chữ số

  2.1. Kiểu chữ in hoa và chữ số vuông, nét đều được trình bày trên hình 1.
  Nam2404 thích bài này.