tcvn 4607 : 1988 Ký hiệu quy ước trong bản vẽ TMB và MBTC. 2015-03-19

Ký hiệu quy ước trong bản vẽ TMB và MBTC.

 1. kcxdkt
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Kí hiệu quy ước trên

  bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

  Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240 : 77

  1. Quy định chung

  1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và

  mặt bằng thi công công trình.

  1.2. Các kí hiệu phải vẽ dùng tỉ lệ của bản vẽ.

  Chú thích:

  Trường hợp cần nhấn mạnh cho phép thể hiện ký hiệu theo tỷ lệ khác với tỉ lệ của bản vẽ.

  1.3. Trường hợp phải dùng các kí hiệu chưađược quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú

  thích trong bản vẽ.