TCVN 3986:1985 Kí hiệu chữ trong xây dựng 2015-03-19

Kí hiệu chữ trong xây dựng

 1. kcxdkt
  Kí hiệu chữ trong xây dựng

  Symbolic charecters in building

  Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể

  và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản dùng trong xây dựng

  1. Qui định chung

  1.1. Đại lượng xác định được kí hiệu bằng chữ cái Latinh hoặc chữ cái Hy Lạp không có

  chỉ số hoặc có chỉ số dùng để làm rõ thêm các đặc trưng khác nhau của đại lượng đó

  1.2. Không dùng chữ "0" hoa và "o" thường của chữ cái La tinh trong các kí hiệu. Các

  chữ cái Hy lạp phải lấy theo bảng 1