TCVN 192 : 1985 Kích thước ưu tiên 2015-03-20

Kích thước ưu tiên

 1. kcxdkt
  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 192 : 66

  Tiêu chuẩn này qui định những dãy kích thước độ dài (đường kính, chiều dài, chiều

  cao v.v...) từ 0,001 đến 20000mm dùng trong ngành cơ khí.

  Có thể dùng tiêu chuẩn này để qui định những kích thước độ dài trong các ngành

  công nghiệp khác.

  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho những kích thước phụ thuộc vào những thông số

  và kích thước đã cho trước (ví dụ như kích thước giữa các nguyên công), cũng như

  những kích thước đã được qui định trong các tiêu chuẩn Việt Nam.

  Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 514- 77