tcvn 185 : 1986 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng. 2015-03-19

Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.

 1. kcxdkt
  Hệ thống tài liệu thiết kế – Kí hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ

  điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

  System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric

  equipments and wiring on plans.

  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 185 – 74 và hoàn toàn phù hợp với ST SEV 3217- 81

  1. Kí hiệu các thiết bị rẽ nhánh, thiết bị nối, chỉ dẫn chiều và ph|ng pháp đặt dây

  dẫn phi phù hợp với bng 1.