TCVN 142 : 64 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên 2015-03-19

Số ưu tiên và dãy số ưu tiên

 1. kcxdkt
  Số ưu tiên và dãy số ưu tiên

  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 142 : 64

  Tiêu chuẩn này qui định số ưu tiên và dãy số ưu tiên sử dụng khi xác định dãy thông

  số và những giá tn riêng biệt của các thông số của sản phẩm dựa trên cơ sở các cấp số

  nhân.

  Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với những giá trị của các thông số quan hệ với

  những giá trị đã được công nhận của các thông số khác bằng sự phụ thuộc hàm số,

  cũng như đối với các trường hợp khi thay những giá trị của các thông số bằng những

  số ưu tiên sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm hoặc gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc

  dân.

  Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 3961 : 83