Sàn sườn toàn khối 2015-03-21

Sàn sườn toàn khối (Nguyễn Đình Cống)

  1. Xuân Nguyễn
    Sàn sườn toàn khối (Nguyễn Đình Cống) 2008