Giáo trình kết cấu gỗ 2015-03-20

Sách do tác giả Huỳnh Minh Sơn

 1. kcxdkt
  Chương I : Vật liệu gỗ xây dựng
  Chương II : Tính toán cấu kiện cơ bản
  Chương III : Liên kết kết cấu gỗ
  Chương IV : Cấu kiện tổng hợp
  Chương V : Kết cấu gỗ chịu lực