TCVN 6081:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện trên tiết diện các mặt..

  1. kcxdkt

    kcxdkt Updating ...

    TCVN 6081:1995
    Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện trên tiết diện các mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung.

    DOWNLOAD