TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng.Các phần bố trí hình vẽ,chú thích bằng chữ và khung...

  1. kcxdkt

    kcxdkt Updating ...

    TCVN 5896:1995
    Bản vẽ xây dựng.Các phần bố trí hình vẽ,chú thích bằng chữ và khung tên trên hình vẽ

    DOWNLOAD