TCVN 4058:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng.

  1. kcxdkt

    kcxdkt Updating ...

    TCVN 4058:1985
    Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng.Sản phẩm bằng kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Danh mục chỉ tiêu

    DOWNLOAD